Deelnamevoorwaarden

 

NGK Bedangkt haar partners!

Bedangkt.nl is hét loyaliteitsprogramma voor universele autobedrijven, als dank voor het in NGK gestelde vertrouwen en een langdurige samenwerking. Verzamel lege NGK verpakkingen en laat deze omzetten in elektronische punten waarmee u zeer aantrekkelijke geschenken bij elkaar kunt sparen!

Het Bedangkt loyaliteitsprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met:

 

mcs promotion GmbH

An den Eichen 18 · 42699 Solingen · Duitsland

Tel +49 (0) 212. 6583-0 · fax +49 (0) 212. 6583-7000

info@mcs-promotion.de · www.mcs-promotion.com

 

Deelnemers

Gerechtigd tot deelname zijn niet-merkgebonden automotive werkplaatsen voor vierwielige motorvoertuigen in de Benelux. Dat wil zeggen werkplaatsen die voor de automotive aftermarket bestemde NGK producten monteren, gevestigd zijn in België, Nederland of Luxemburg en die in het ambachtsregister zijn ingeschreven. Uitgesloten van deelname zijn bijvoorbeeld werkplaatsen voor tweewielers, werkplaatsen voor kleine motoren en landbouwmachines. Geïnteresseerde automotive werkplaatsen kunnen zich voor deelname aanmelden op www.bedangkt.nl.

 

Recht op geschenken

Aanspraak op een geschenk ontstaat zodra de geregistreerde deelnemer het voor een betreffende geschenk vereiste aantal puntensaldo bij elkaar heeft gespaard, en de deelnemer zijn keuze voor het geschenk aan NGK heeft bevestigd. Elektronische punten kunnen uitsluitend worden omgezet in geschenken uit het Bedangkt programma en kunnen niet worden omgezet in een geldelijke uitkering.

De geschenken alsook de benodigde punten per geschenk staan gepubliceerd op www.bedangkt.nl en in overige geschikte publicaties. Zowel de website als de publicaties worden zorgvuldig bijgehouden. NGK is echter niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van gepubliceerde geschenken.

 

Elektronische punten

De deelnemer heeft recht op elektronische punten wanneer hij heeft aangetoond NGK producten in zijn bedrijf te gebruiken waarvoor NGK punten worden verstrekt. Het aantonen hiervan is uitsluitend mogelijk door inlevering van lege, originele NGK verpakkingen van de betreffende producten waarop de volledige barcode van het product zichtbaar vermeld staat, middels de Bedangkt verzamelbox.

De deelnemer ontvangt na het laten ophalen van de volle NGK verzamelbox en controle van de gespaarde verpakkingen door NGK, een schriftelijke mededeling over het actuele aantal gespaarde punten. Het medegedeelde aantal punten geldt als goedgekeurd wanneer de deelnemer niet binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling hiertegen bezwaar heeft aangetekend..

 

Overdracht of verpanding van bonuspunten

Ongebruikte gespaarde elektronische punten komen te vervallen aan het einde van het vijfde achtereenvolgende volledige kalenderjaar, na toekenning van de punten. Voorafgaand aan het vervallen van de punten wordt de deelnemer hierover per e-mail op de hoogte gesteld. Het is niet mogelijk ongebruikte punten over te dragen of op enige wijze om te zetten naar een andere deelnemer of naar een ander account.

 

Selectie en bestellen van geschenken

De deelnemer kan aan de hand van zijn puntensaldo een geschenk naar keuze kiezen en daarvoor een elektronische bestelling plaatsen op Bedangkt.nl.

De deelnemer heeft slechts recht op levering van het geselecteerde geschenk voor zover deze beschikbaar is. Indien een geschenk ondanks inspanningen van NGK resp.mcs niet meer beschikbaar is, heeft de deelnemer recht op een gelijkwaardig vervangend geschenk, of de betreffende elektronische punten worden weer bijgeschreven. Uitbetaling van het puntensaldo is niet mogelijk.

 

Garantie

Mocht binnen twee jaar na ontvangst van het geschenk blijken dat deze reeds op het moment van overdracht aan de deelnemer gebreken vertoonde, dan heeft de deelnemer recht op vervanging van het gebrekkige geschenk door een geschenk zonder gebreken. Als alternatief kan NGK resp. mcs de gebreken verhelpen. Alleen indien dit niet mogelijk is, kan de deelnemer een ander, gelijkwaardig geschenk kiezen op Bedangkt.nl of krijgt de deelnemer de puntenwaarde van het gebrekkige geschenk bijgeschreven op zijn account. Uitbetaling van de waarde van het betreffende geschenk is niet mogelijk.

NGK neemt de eventuele transportkosten en overige kosten die ontstaan door vervanging of herstel van het defecte geschenk voor haar rekening.

Garantieclaims worden namens NGK door de firma mcs in behandeling genomen. Deelnemers dienen in dergelijke gevallen daarom rechtstreeks contact op te nemen met mcs.

 

Wachtwoord/persoonlijke gegevens

NGK wijst deelnemers erop dat zij schade kunnen oplopen indien het geselecteerde wachtwoord aan derden bekend wordt gemaakt. Hetzelfde geldt wanneer deelnemers onjuiste persoonlijke gegevens doorgeven of nalaten wijzigingen van deze gegevens aan NGK door te geven. NGK is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor de eventuele geleden schade van de deelnemer.

 

Aansprakelijkheid

Onafhankelijk van de rechtsgrond, is NGK uitsluitend aansprakelijk bij grove schuld. Bij lichte nalatigheid blijft de aansprakelijkheid beperkt tot gevallen waarbij schade wordt veroorzaakt door leidinggevend personeel, door het niet in acht nemen van belangrijke contractuele verplichtingen, alsmede bij gevaar voor leven, lichaam en gezondheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor personen en ondernemingen waarvan NGK gebruikmaakt bij het voldoen aan de verplichtingen krachtens dit contract.

 

Beëindiging van deelname

NGK kan een deelnemer uitsluiten van deelname aan het Bedangkt loyaliteitsprogramma wanneer hiervoor een zwaarwegende reden bestaat.

NGK kan deelname aan het Bedangkt loyaliteitsprogramma door een eenzijdige schriftelijke verklaring aan de deelnemers volledig beëindigen. In dat geval eindigt de verplichting van NGK om punten bij te schrijven twee weken na ontvangst van de beëindigingmededeling door de deelnemer. Reeds bijgeschreven punten kunnen door de deelnemer worden gebruikt om geschenken te bestellen op Bedangkt.nl. NGK behoudt zich het recht voor om na vijf jaar inactiviteit van de deelnemer (geen login op de Bedangkt site of het niet laten ophalen van een volle NGK verzamelbox) de betreffende account op te heffen. In dat geval gaan eventuele aanwezige punten verloren. Voorafgaand aan het deactiveren van een account wordt de deelnemer hierover per e-mail op de hoogte gesteld.

 

Gegevensbescherming

Voor de uitvoering van het Bedangkt loyaliteitsprogramma, zoals de levering van geschenken en de begeleiding van de deelnemers, verzamelt NGK de bij de aanmelding verplicht in te voeren gegevens van de deelnemer en slaat deze op. Bovengenoemde gegevens geeft NGK uitsluitend voor dit

doel door aan de servicemaatschappij die belast is met de technische afwikkeling van het Bedangkt programma. Daarnaast gebruikt NGK deze gegevens om deelnemers bijzondere, speciaal samengestelde informatie over producten, acties etc. te kunnen verschaffen, echter uitsluitend indien de deelnemer met dit gebruik toestemt. De toestemming hiervoor kan door de deelnemer op elk gewenst moment via “Mijn gegevens” op de Bedangkt site worden ingetrokken.

Alle gegevens die door de deelnemer zijn ingevoerd bij “Aanvullende informatie” op de Bedangkt site zijn vrijwillig verstrekte gegevens. Dit geldt eveneens voor de gegevens in het veld “Homepage”. Deze gegevens helpen NGK echter om een nieuwe deelnemer sneller te kunnen identificeren en contactgegevens actueel te houden.. Informatie over de manier waarop de deelnemer kennis heeft gemaakt met Bedangkt, maakt het voor NGK mogelijk om de gegevens van de deelnemer sneller te controleren en eventueel analyses uit te voeren om de bekendheid van het Bedangkt loyaliteitsprogramma verder te vergroten. Deelnemers kunnen deze vrijwillig verstrekte gegevens op elk gewenst moment wijzigen of wissen via “Mijn gegevens”op de Bedangkt site.

 

Servicepartner

Indien NGK in het kader van het Bedangkt programma bepaalde taken aan de servicepartner mcs promotion GmbH heeft gedelegeerd, is deze bevoegd tot het afgeven van verklaringen namens NGK en tot het in ontvangst nemen van voor NGK bestemde verklaringen en zaken. Het delegeren vindt voor alle of bepaalde afzonderlijke gevallen plaats via de Bedangkt site, de NGK verzamelbox of in uitzonderlijke gevallen door de directie of medewerkers van NGK die zijn belast met de uitvoering van het Bedangkt loyaliteitsprogramma.

 

Overige zaken

NGK kan deze deelnamevoorwaarden eenzijdig wijzigen, voor zover er bepaalde regelingen ontbreken en de wijzigingen in redelijkheid van de deelnemers kunnen worden gevergd.

 

NGK Spark Plug Europe GmbH