Gebruiksvoorwaarden voor de webpagina Dangke/Bedangkt

Vanaf: 05-2018

Lees de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig en grondig door. Door het bezoeken van deze webpagina gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, voorschriften en afspraken over privacybescherming. Indien u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van de webpagina.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webpagina's ("website") Dangke.de, bedangkt.nl en bedangkt.be. De voorwaarden zijn daarnaast geenszins van invloed op andere overeenkomsten of gebruiksvoorwaarden van het door NGK Spark Plug Europe GmbH (hierna aangeduid als "NGK") aangeboden spaarprogramma. Door gebruik van de genoemde webpagina's verklaart u meerderjarig te zijn en wettelijk bevoegd te zijn de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Maakt u in opdracht van derden (organisatie, werkplaats, juridische personen) gebruik van de website, dan verklaart u dat u door desbetreffende opdrachtgever bevoegd bent de website te gebruiken en de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Eigenaren van de website en de inhoud ervan

De webpagina's Dangke.de, Bedangkt.nl Bedangkt.be zijn eigendom van NGK Spark Plug Europe GmbH. Tenzij anders vermeld zijn de inhoud, afbeeldingen, tekst, bestanden en software eigendom van NGK of de respectievelijke auteurs. Alle elementen van de website zijn beschermd door corporate design, auteursrecht, morele rechten, handelsmerken en andere wetten in verband met de bescherming van intellectueel eigendom.

 

Privacybescherming


Bescherming van persoonsgegevens

§ 1 Informatie over de verzameling van persoonsgerelateerde gegevens


(1) Onderstaand informeren wij u over de verzameling van persoonsgerelateerde gegevens bij het gebruik van onze internetpagina. Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
(2) Verantwoordelijke in de zin van art. 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) is [naam, voor dagvaarding geschikt adres, e-mailadres] (zie onze disclaimer).
[Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via dataprivacy-helpdesk@legitimis.com]
Functionaris voor gegevensbescherming van
NGK Spark Plug Europe GmbH
Dhr. Sebastian Feik
legitimis GmbH
Dellbrücker Straße 116
D-51469 Bergisch Gladbach

(3) Wanneer u met ons contact opneemt via e-mail of een contactformulier, worden de door u ingevulde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De in dit verband verzamelde gegevens worden door ons gewist, zodra de opslag niet meer vereist is. Indien wettelijke archiveringen gelden wordt de verwerking door ons beperkt.
(4) Indien wij voor bepaalde functies van onze presentatie terugvallen op dienstverleners of uw gegevens willen gebruiken voor commerciële doeleinden, zullen wij u onderstaand in detail informeren over de betreffende methoden. Daarbij noemen wij ook de vastgelegde criteria voor de opslagduur.

§ 2 Uw rechten


(1) U hebt tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens:
– recht op informatie,
– recht op correctie of verwijdering,
– recht op beperking van de verwerking,
– recht op bezwaar tegen de verwerking,
– recht op portabiliteit van de gegevens.
(2) U hebt bovendien het recht om bij een inspectiedienst voor gegevensbescherming bezwaar in te dienen over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens door ons.

§ 3 Verzameling van persoonsgerelateerde gegevens bij een bezoek aan onze internetpagina


(1) Wanneer u onze internetpagina alleen ter informatie gebruikt, dus u niet registreert of ons op andere wijze informatie meedeelt, verzamelen wij alleen de persoonsgerelateerde gegevens die uw browser naar onze server zendt. Wanneer u onze internetpagina wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze internetpagina te kunnen tonen en de stabiliteit en de veiligheid te kunnen waarborgen (wettelijke basis art. 6 lid 1 sub 1 f AVG):
- IP-adres
- datum en tijd van de oproep
- tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- inhoud van de oproep (concrete pagina)
- toegangsstatus / HTTP-statuscode
- hoeveelheid verzonden gegevens
- internetpagina van waar de oproep komt
- browser
- besturingssysteem en het oppervlak
- taal en versie van de browsersoftware.
(2) In aanvulling op de eerder genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze internetpagina cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf aan de door u gebruikte browser worden toegewezen en opgeslagen en waardoor de instantie die de cookie heeft gezet, in dit geval wij, bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Zij zijn bedoeld om de internetpresentatie in haar geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.
(3) Gebruik van cookies:
a) Deze internetpagina gebruikt de volgende soorten cookies waarvan wij de omvang en de werkwijze onderstaand nader toelichten:
- tijdelijke cookies ( zie b)
- blijvende cookies (zie c).
b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u de browser sluit. Daartoe behoren met name de sessie-cookies. Deze cookies slaan een zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende oproepen van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer weer worden herkend wanneer u op onze internetpagina terugkeert. De sessie-cookies worden verwijderd zodra u uitlogt of de browser sluit.
c) Blijvende cookies worden geautomatiseerd verwijderd na een vastgelegde duur die al naargelang het cookie kan variëren. U kunt cookies op elk tijdstip zelf verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.
d) U kunt uw browser-instelling naar uw eigen wensen configureren en bijvoorbeeld de aanname van 'third-party'-cookies of alle cookies weigeren. Wij willen u er wel op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze internetpagina zult kunnen gebruiken.
e) [Wij gebruiken cookies om u bij een volgend bezoek te kunnen identificeren indien u bij ons over een account beschikt. Als dit niet het geval is, moet u zich voor elk bezoek opnieuw inloggen.]
f) [De gebruikte flash-cookies worden niet door uw browser verzameld, maar door uw flash-plug-in. Daarnaast maken wij gebruik van HTML5 storage objects die op uw computer/eindtoestel worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens onafhankelijk van uw browser op en hebben geen specifieke einddatum. Wanneer u geen verwerking van de flash cookies wenst, moet u een dienovereenkomstige add-on installeren, bijv. 'Privacy Security' voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/nl/firefox/extensions/privacy-security/) of het Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5 storage objects verhinderen door in uw browser de privé-modus in te zetten. Bovendien adviseren wij u, uw cookies en het browserverloop op gezette tijden handmatig te verwijderen.]

§ 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze internetpagina


(1) Naast het zuivere informatieve gebruik van onze internetpagina bieden wij een aantal diensten aan waarvan u bij belangstelling gebruik kunt maken. Daarvoor moet u in de regel verdere persoonsgerelateerde gegevens verstrekken die wij voor de verrichting van de desbetreffende diensten nodig hebben en waarvoor de eerder genoemde beginselen voor de gegevensverwerking gelden.
(2) Deels geven wij externe dienstverleners opdracht voor de verwerking van uw gegevens. Wij zoeken deze dienstverleners zorgvuldig uit. Zij zijn bij de uitvoering van hun opdracht aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.
(3) Voorts kunnen wij uw persoonsgerelateerde gegevens doorgeven naar derden, indien actiedeelnames, prijsvragen, contractsluitingen of dergelijke diensten door ons in samenwerking met partners worden aangeboden. Nadere informatie hierover ontvangt u bij vermelding van uw persoonsgerelateerde gegevens of onderstaand in de beschrijving van het aanbod.
(4) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u in de beschrijving van het aanbod over de gevolgen die daaruit voortvloeien.

§ 5 Herroeping van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens


(1) Indien u toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens, nadat u deze herroeping tegenover ons hebt uitgesproken.
(2) Indien wij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking. Dit is het geval wanneer de verwerking met name niet vereist is voor de vervulling van een overeenkomst met u, hetgeen door ons steeds bij de desbetreffende onderstaande functies wordt beschreven. Bij het indienen van een dergelijks bezwaar verzoeken wij om vermelding van de redenen waarom wij uw persoonsgerelateerde gegevens niet op de door ons aangegeven wijze mogen verwerken. In geval van een gegrond bezwaar toetsen wij de toedracht en zullen wij ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen dan wel u onze dwingende beschermenswaardige redenen noemen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.
(3) Uiteraard kunt u te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te allen tijde bezwaar maken tegen reclame en gegevensanalyse. Inzake uw bezwaar tegen reclame kunt u ons bereiken onder de volgende contactgegevens: dangke@ngkntk.de

§ 6 Gebruikmaking van onze online shop


(1) Wanneer u in onze online shop wilt bestellen, is het voor de sluiting van een contract noodzakelijk dat u de persoonsgerelateerde gegevens verstrekt die wij voor de afwikkeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afwikkeling van de contracten vereiste, verplichte gegevens zijn speciaal gekenmerkt. Verdere informatie is vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van uw bestelling. Daartoe kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven naar onze huisbank. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub 1 b AVG.
We kunnen de door u verstrekte gegevens bovendien verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails te sturen met technische informatie.
(2) Op grond van handels- en fiscaalrechtelijke bepalingen zijn wij verplicht, uw adres, uw betalings- en uw bestelgegevens voor de duur van tien jaar op te slaan. Echter na [twee jaar] voeren beperken wij de verwerking uit, d.w.z. dat uw gegevens alleen nog worden ingezet voor de inachtneming van wettelijke verplichtingen.
(3) Voor de verhindering van onbevoegde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, wordt de bestelprocedure gecodeerd met behulp van de SSL-techniek.

 

§ 7 Gebruikmaking van ons portaal


(1) Wanneer u gebruik wilt maken van ons portaal, moet u zich registreren met vermelding van uw e-mailadres, een door uzelf gekozen wachtwoord en een vrij te kiezen gebruikersnaam. U bent niet verplicht uw eigen naam te kiezen, maar kunt een pseudoniem gebruiken. Voor de registratie maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-methode, dat wil zeggen dat uw registratie pas is afgesloten wanneer u tevoren uw aanmelding hebt bevestigd door een link aan te klikken in een u voor dit doel toegezonden bevestigingsmail. Indien wij de desbetreffende bevestiging niet binnen 7 dagen ontvangen, wordt uw aanmelding uit onze databank verwijderd. De vermelding van voornoemde gegevens is bindend. Alle overige gegevens kunt u vrijwillig beschikbaar stellen door gebruikmaking van ons portaal.
(2) Wanneer u gebruik maakt van ons portaal, slaan wij de gegevens op die vereist zijn voor de contractvervulling, ook gegevens over de betaalwijze, totdat u uw toegang definitief verwijdert. Bovendien slaan wij de door u verstrekte vrijwillige gegevens op zolang u gebruik maakt van het portaal, tenzij u deze daarvoor reeds verwijdert. U kunt alle gegevens in de beschermde klantenrubriek beheren en wijzigen. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.
(3) Wanneer u gebruik maakt van het portaal, kunnen uw gegevens overeenkomstig de uitvoering van het contract toegankelijk worden voor andere deelnemers van het portaal. Niet-aangemelde leden krijgen geen informatie over u. Voor alle aangemelde leden zijn uw [gebruikersnaam en foto] zichtbaar, onafhankelijk van de vraag of u deze hebt vrijgegeven. Daarentegen is uw hele profiel met de door u vrijgegeven gegevens zichtbaar voor alle leden die u als persoonlijk contact hebt bevestigd. Wanneer u voor uw persoonlijke contacten inhouden toegankelijk maakt die u niet door middel van een privébericht verzendt, zijn deze inhouden voor derden zichtbaar wanneer uw persoonlijk contact de vrijgave hiervoor heeft verleend. Indien u bijdragen plaatst in openbare groepen, zijn deze zichtbaar voor alle aangemelde leden van het portaal.
(4) Voor de verhindering van onbevoegde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, wordt de verbinding gecodeerd met behulp van de TLS-techniek.
§ 7 Nieuwsbrief
(1) Met uw toestemming kunt u onze nieuwsbrief abonneren waarmee wij u op de hoogte houden van onze actuele, interessante aanbiedingen. De desbetreffende producten en dienstverleningen staan in de toestemmingsverklaring vermeld.
(2) Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-methode. Dat wil zeggen dat wij u na uw aanmelding een e-mail sturen naar het aangegeven e-mailadres waarin wij u vragen om uw profiel voor Dangke te bevestigen en tevens uw verzoek om verzending van de nieuwsbrief te bevestigen als u bij de registratie het desbetreffende vak hebt aangeklikt. Wanneer u uw aanmelding niet binnen 7 dagen bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na afloop van een maand automatisch verwijderd. Verder slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van de aanmelding en de bevestiging op. Doel van deze methode is, uw aanmelding aan te tonen en eventueel mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.
(3) Voor de toezending van de nieuwsbrief is alleen de vermelding van uw e-mailadres verplicht. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op ten behoeve van de toezending van de nieuwsbrief. Wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub 1 a AVG.
(4) U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief op ieder tijdstip herroepen en u voor de nieuwsbrief afmelden. U kunt uw toestemming herroepen door het aanklikken van de link die in iedere e-mail is ingebed, via het contactformulier van de internetpagina of door middel van een bericht aan het adres dat in de disclaimer vermeld staat.
De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld, ID's worden dus niet gekoppeld aan uw andere persoonsgerelateerde gegevens en een direct verband met personen wordt uitgesloten.

 

§ 8 Gebruik van Google Analytics


(1) Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in VS doorgezonden en daar opgeslagen. Indien u de IP-anonimisering op deze internetpagina hebt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractstaten inzake de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte tevoren afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. In opdracht van de provider van deze internetpagina gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de internetpagina te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op deze internetpagina en om andere met het gebruik van de internetpagina en het internet verbonden diensten te verrichten tegenover de aanbieder van de internetpagina.
(2) Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
(3) De gebruikers kunnen de opslag van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling van hun browser-software; wij willen u er wel op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookies gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
(4) Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. Daardoor worden IP adressen afgekort verder verwerkt en is een betrekking tot personen daarmee uitgesloten. Indien tussen de overige verzamelde gegevens een persoonlijk verband mogelijk is, wordt deze dus onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgerelateerde gegevens dientengevolge onmiddellijk verwijderd.
(5) Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze internetpagina te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de daaruit resulterende statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. In zoverre Google in uitzonderingsgevallen persoonsgerelateerde gegevens naar de VS verzendt, is Google daarmee onderhevig aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 sub 1 f AVG.
(6) Informatie van de derdenaanbieder:Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax:+353 (1) 436 1001.
Servicevoorwaarden:https://www.google.com/analytics/terms/nl.html
Overzicht inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, alsmede de verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
[(7) Deze internetpagina maakt bovendien gebruik van Google Analytics voor een alle apparaten overkoepelende analyse van bezoekersstromen die wordt uitgevoerd aan de hand van user-ID's. In uw klantenaccount kunt u in de rubriek 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens' de overkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren.]

Gebruik van de website

Deze website en de inhoud ervan zijn bedoeld voor deelnemers aan het spaarprogramma Dangke of Bedangkt. U kunt deze webpagina of de inhoud uitsluitend gebruiken voor doeleinden die betrekking hebben op uw relatie met NGK. In het bijzonder is het niet toegestaan: (1) De website in zijn geheel of gedeeltelijk te downloaden, kopiëren of versturen zonder schriftelijke toestemming van of licentie-overeenkomsten met de eigenaar van de webpagina en/of de respectievelijk rechthebbende. (2) De website en de inhoud ervan te gebruiken met een ander doel dan voorgeschreven. (3) De inhoud van de website te manipuleren, wijzigen of tonen met behulp van webtechnologieën (data mining- en robottechnologieën, framing- en navigatietechnieken, dataverzamelings- en/of -extractietechnologieën en dergelijke). (4) Registratie van derden of ten behoeve van derden zonder de uitdrukkelijke legitimatie en toestemming van de derde partij. (5) Door gebruik van de website enige toepasselijke wetten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken, privacy en publiciteit, en de toepasselijke communicatierichtlijnen en -statuten te schenden.

Door gebruik van de website zegt u de eigenaar van de website en de verbonden partijen uitdrukkelijk toe alle toepasselijke wetten en regelgevingen in acht te nemen, met name wanneer deze betrekking hebben op internet, data, e-mails, privacybescherming en dataverkeer.

Schending van het auteursrecht

Als het vermoeden bestaat dat deze site of de inhoud ervan auteursrechten schendt, neem dan contact op met onze bevoegde afdeling:

NGK Spark Plug Europe GmbH

BedaNGKt Bonusprogramm

Harkortstraße 41

40880 Ratingen

Duitsland

Tel.: 0049-2102-974137

Wij behouden ons het recht voor om deelnemers aan het spaarprogramma en de website met gegronde verdenking van overtreding van enige toepasselijke wet of gebruiksvoorwaarden onmiddellijk het gebruik op te schorten in het kader van de bestaande mogelijkheden hiertoe, en om de account te verwijderen.

Snelkoppelingen (links) en externe bronnen

Een verwijzing (link) naar de door NGK in het kader van het spaarprogramma beschikbaar gestelde website is alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NGK toegestaan.

De website bevat mogelijk snelkoppelingen naar externe partijen. Deze snelkoppelingen zijn ter illustratie van en als aanvulling op het bestaande aanbod en zijn overwegend informatief van aard. Daarnaast is NGK niet verantwoordelijk voor de inhoud van de snelkoppelingen en de conformiteit met de wet. Op het moment van creatie van de snelkoppelingen werden geen overtredingen geconstateerd. Links naar andere sites zijn uitsluitend ter informatie en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs onze mening. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, functionaliteit, nauwkeurigheid en rechtmatigheid. Opzet vormt hierop een uitzondering.

Registratie en gebruikersaccount

U gaat bij gebruik van deze website akkoord met het volgende: (1) De door u verstrekte gegevens tijdens de registratieprocedure zijn correct, actueel en volledig en komen overeen met de stand van zaken ten tijde van de registratie. (2) U ontvangt van de eigenaar van de website per e-mail uw toegangsgegevens, bestaande uit een e-mailadres en een wachtwoord en verklaart hiermee deze met de grootst mogelijke zorg te beschermen tegen toegang van onbevoegden. (3) In geval van verlies van het wachtwoord of een vermoeden van toegang door onbevoegde derden stelt u de eigenaar van de website onmiddellijk daarvan op de hoogte. (4) U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd en geregeld.

Let op: Medewerkers van NGK zullen nooit naar uw wachtwoord vragen.

Disclaimer

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze website, het vertrouwen op de geplaatste informatie of het downloaden van gegevens en/of programma's. Dit geldt ook voor eventuele virussen. Aan de op onze website gepubliceerde informatie ligt het Duitse recht ten grondslag. Wij garanderen niet dat de informatie geschikt is voor gebruik op andere locaties of in overeenstemming is met de wetgeving op die locaties.

De eigenaar van de site zal redelijke inspanningen leveren om de nauwkeurigheid, juistheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van de inhoud te garanderen, maar geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van de inhoud van deze website.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

De eigenaar van de website (NGK) behoudt zich het recht voor om afzonderlijke bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden van de website en aanverwante regelingen of richtlijnen op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht met de publicatie van de website. Door voortgezet gebruik van de website na publicatie van wijzigingen verklaart u akkoord te gaan met deze wijzigingen.

Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over de website, de gebruiksvoorwaarden of enige andere suggesties voor het spaarprogramma neemt u contact op met NGK via het e-mailadres info@bedangkt.nl of 0049-2102-974137.